Количка

Количка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ФИОН-А” ЕООД

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ФИОН-А” ЕООД, ЕИК 203645734, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Васил Левски, бул./ул. ул. „545-та” № 5, ет. 1, ап. 1, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/КЛИЕНТИ, на платформата за електронна търговия www.fiona.bg, наричана по-долу ”платформата”.

2. „ФИОН-А” ЕООД e платформа за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма ФИОН-А“ ЕООД, достъпна на интернет страница: www. fiona.bg чрез която ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 • Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от платформата;

 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, включително чрез електронни средства за разплащане;

 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата;

 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА в платформата чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;

3. „ ФИОН-А” ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително уведомяване на потребителите, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него.

Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано, освен с изричното съгласие на „ФИОН-А” ЕООД, освен за лични, нетърговски цели.

4. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското и търговското право критерии и условия.

6. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ДОСТАВЧИКЪТ предоставя Услуги на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ си посредством Сайта. Всеки един ползвател е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра ____________ на IP адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всяка друга предоставена информация.

7. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки ПОЛЗВАТЕЛ.

8. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на „ФИОН-А” ЕООД

9. Всеки ПОЛЗВАТЕЛ, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите на ДОСТАВЧИКА:

– да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно приложимите международни актове, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните Услуги;

– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

– да уведомява незабавно съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и при всеки случай на потенциална опасност от такова използване.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Ползвателите използват предоставяните Услуги.

2. ДОСТАВЧИКЪТ има задължението да съхранява и обработва личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.

3. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОЛЗВАТЕЛЯ, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по собствена преценка да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез платформата.

4. ДОСТАВЧИКЪТ може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси, като не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с ползването на Услугите от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за него.


III. ПРОДАЖБИ. РЕКЛАМАЦИИ


1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя възмездно стоки от разстояние чрез електронни средства след изричното изявление от страна на клиента.

2. След кликане на бутона „поръчай“, който съдържа надпис „поръчка със задължение за плащане”, Ползвателите се съгласяват да закупят избраните от тях стоки, които са събрани във „виртуална” количка. Това действие има правно обвързваща сила за ПОЛЗВАТЕЛЯ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава писмено потвърждение на поръчката от страна на ДОСТАВЧИКА, съдържаща индивидуализация на поръчката и договорът се счита за сключен с получаване на това потвърждение. С настоящите Общи условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се счита за информиран, че договорът за продажба ще бъде сключен чрез интернет сайта на ДОСТАВЧИКА, като няма да получава хартиен екземпляр от него.

3. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни или няма наличност в рамките на желания срок за доставка, като е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ незабавно след узнаване на това обстоятелство.


4. При потвърдена заявка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на ДОСТАВЧИКА. Минималната стойност на поръчката може да бъде в размер на 50 лв., като доставката за поръчките на стойност над 150 лв. е безплатна. Стоките могат да бъдат заплатени авансово, по банков път, както и с наложен платеж.

5.Стоките се доставят до посочения от потребителя адрес чрез лицензирана куриерска фирма, като срокът за доставка е до седем работни дни.

6. ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от риска от случайното погиване или повреждане на стоката, с предаването й на ПОЛЗВАТЕЛЯ, или на куриер, от който момент риска се прехвърля върху ПОЛЗВАТЕЛЯ.

7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност  за забавено изпълнение на поръчката, когато същото се дължи на действията на куриерската фирма.

8. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавено изпълнение на поръчката, както и за евентуална невъзможност за изпълнение.
Ако клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка след повече от два опита за доставка, стоката се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ на посочения от същия e-mail адрес за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не получи стоката и в срока по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си.

9. При предаване на стоката ПОЛЗВАТЕЛЯТ или друго посочено от него лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес, като в този случай се счита, че стоката е предадена на надлежно упълномощено лице. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за предаването на вещта от третото лице на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

10. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат веднага прегледани от ПОЛЗВАТЕЛЯ или третото лице. Евентуални рекламации по отношение на стоката, с оглед естеството на доставяните продукти, следва да бъдат докладвани незабавно на ДОСТАВЧИКА, но не по-късно от два работни дни след приемане на стоката. Рекламацията следва бъде изрично приета от ДОСТАВЧИКА като основателна, за да бъде удовлетворена. При подаване на рекламация ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията си: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

11. Рекламацията се осъществява чрез изпращане на стоките на адреса за кореспонденция на ДОСТАВЧИКА, като ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност от момента на получаването им, до обратното им изпращане.

12. Приети рекламации се удовлетворяват чрез заменяне на рекламираната стока с друга. ?

13. Рекламации не се приемат и не се удовлетворяват в случай на увреждане целостта на стоките или техни съставни части от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ или на куриера, неправилна употреба или експлоатация, неспазване на дадените от ДОСТАВЧИКА препоръки за употреба и съхранение.

14. С оглед обновяването и усъвършенстването на стоките, ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта.


15. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация по преценка на ДОСТАВЧИКА.


19. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /името на сайта/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог с предлаганите продукти от страна на ДОСТАВЧИКА.

IV. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ

1. Потребителят може да върне за своя сметка закупените продукти без причина за връщане в рамките на 14 дни от датата на закупуването, чрез изпращането им до адреса за кореспонденция на ДОСТАВЧИКА при едновременното наличие на следните условия:

  Продуктите да са в оригиналната си опаковка и опаковката да не е разпечатана;

Върху продуктите да няма следи от употреба,  да не е нарушен търговския им вид, да няма зацапване върху опаковката;

Стоката следва да бъде придружена от оригиналната фактура или поръчка, с която са получени продуктите.

2. ДОСТАВЧИКЪТ може да замени продуктите с други или да възстанови стойността им, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не желае замяна. Възстановява се само стойността на продуктите, без стойността на доставката- по банков път в срок до 14 дни от датата, на която е получен отказа от поръчката от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Сумите се възстановяват по същата сметка (карта), от която е извършено плащането, а ако същото е било извършено с наложен платеж, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да информира ДОСТАВЧИКА за банковата сметка, по която желае да получи плащането.

3. Правото на отказ не може да бъде упражнено при следните случаи:

а) доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или недвусмислено персонализирани;

б) доставка на стоки, които е вероятно да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

в) доставка на запечатани стоки, които не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани със защитата на здравето, или по хигиенни причини и които са разпечатани след доставката им;

г) доставка на стоки, които след като са били доставени и поради тяхното естество са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ДОСТАВЧИКЪТ съхранява и обработва личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно правилата на българско и европейско законодателство, като за целта приема Политика за поверителност, която е общодостъпна на сайта.

VI. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с общите условия” и последващо натискане на бутона „Потвърди”. Съгласието изразено при условията на предходното изречение представлява електронно изявление, с което ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
2. Със записването на изявлението по предходния член от страна на ДОСТАВЧИКА, електронното изявление придобива качеството на електронен документ.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани от ДОСТАВЧИКА..

2. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ, след публикуването им на интернет страницата си.

3. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на интернет страницата си, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящите общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА в се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя от страните;

 • по взаимно съгласие на страните в писмена форма;

 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 • при заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в платформата на ДОСТАВЧИКА.

2. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва платформата за електронна търговия в нарушение на настоящите общи условия или действащото законодателство.

IX. ОТГОВОРНОСТ. ФОРСМАЖОР

1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата за електронна търговия и ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла действащото законодателство.

2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица.

4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в следните хипотези:

 • за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОЛЗВАТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване на платформата и сключване на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА;

 • за неизпълнение през времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила, както и в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия;

 • случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако по силата на недвусмислени обстоятелства може да се заключи, че то е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност:

а) за целите и дейността на ПОЛЗВАТЕЛЯ във връзка с използване на сайтовете, както и не отговаря за произтеклите други вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от ПОЛЗВАТЕЛЯ или станало достъпно чрез платформата за електронна търговия.

б) за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез публикуване на сайтовете на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или отправено запитване или заявен абонамент за бюлетин. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ДОСТАВЧИКА, той също не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

в) за непредоставянето на достъп до сайтовете в следствие на извършвани тестове от страна на ДОСТАВЧИКА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайтовете. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен предварително да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ за възможното временно преустановяване на достъп, съответно за влошеното качество на достъп.

г) спрямо Ползвателя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване достъпа до сайтовете и/или в следствие на изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайтовете.


д) за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на
ПОЛЗВАТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством сайтовете.

е) не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на сайтовете, независимо дали е дало или не съгласие за това.

6. С приемането на настоящите Общи условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до сайтовете, които могат да възникнат независимо от дължимата грижа, която е положена от ДОСТАВЧИКА.

7. При възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват или правят невъзможно изпълнението на задълженията на страните по договора, например войни, правителствени или общи административни забрани, природни бедствия, епидемии, пандемии, ДОСТАВЧИКЪТ ще се счита за освободен от задълженията си по този договор, докато траят форсмажорните обстоятелства след като уведоми писмено ПОЛЗВАТЕЛЯ за характера и вида на форсмажора и посочи причините, поради които не може да изпълни своите задълженията си.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях, освен когато това е необходимо за защита на живота и здравето на една от страните по договора, както и за целите на наказателния процес. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

3. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в индивидуален договор между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ, предимство имат индивидуално уговорените клаузи.

4. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същия, се прилагат правилата на българското и европейското законодателство.

5. Споровете между страните, свързани с изпълнението, тълкуването и реализирането на отговорността по сключения между тях договор, се уреждат чрез преговори и взаимни отстъпки, а при наличие на невъзможност за това, спорът се отнася към компетентния български съд.

6. В случай на смърт, поставяне под запрещение, преобразуване или трансформиране на правноорганизационната форма на една от договарящите се страни, задълженията по този договор обвързват и се поемат от техните наследници или правоприемници.